EPC WiVanTi

Privacyverklaring

EPC WiVanTi beschermt uw persoonsgegevens zoals wettelijk verplicht.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. EPC WiVanTi houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij:

·      Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven;
·      De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
·      Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
·      Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
·      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
·      Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als EPC WiVanTi zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

EPC WiVanTi
Bosstraat 32
3060 Bertem
vantiltwim@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door EPC WiVanTi verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.
Op heden worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan het VEKA voor de opmaak van het energieprestatiecertificaat.

Bewaartermijn

EPC WiVanTi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Uw gegevens worden tot minimaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden, om te voldoen aan o.a. de geldigheidsduur van het EPC (de periode tijdens dewelke het VEKA beroep kan/moet doen op deze gegevens voor hun controle-opdracht) en het bewaren van de betalingsgegevens. EPC WivanTi kiest er voor om uw gegevens maximaal 15 jaar bij te houden, om zo een vlotte opmaak van een vernieuwd EPC attest te verzekeren.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden plaatselijk bewaard, enerzijds op een PC en anderzijds op een back-up harddrive die niet verbonden is met enig netwerk. Uw gegevens worden nooit in een cloud-omgewing weggeschreven.
Uw gegevens worden op geen enkele elektronische wijze verspreid.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, mits het in achting nemen van de verplichte wettelijke bewaartermijn van 10 jaar na opmaak van een EPC attest. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.

 Wijziging privacy statement

EPC WiVanTi kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website. . De laatste wijziging werd aangebracht op 09 april 2021. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email als u deze wil raadplegen.
Afdrukken