EPC WiVanTi

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en factuurvoorwaarden (versie geldig vanaf 01/09/2023)


Door verzending van dit formulier vanwege de opdrachtgever(s), bevestigen deze hun akkoord met de geldende voorwaarden.
Voor verkoop op afstand geldt een periode van 14 dagen verzakingsrecht binnen dewelke u kosteloos kan afzien van de bestelling.
Na het plaatsbezoek teneinde de aangevraagde documenten op te maken zijn de diensten vanwege de deskundige ontegensprekelijk bewezen met als gevolg de kostprijs zoals vermeld en volgens totaal factuur bedrag verschuldigd. Indien het plaatsbezoek binnen de 14 dagen na bestelling doorgaat, kan het verzakingsrecht niet worden ingeroepen gezien de diensten ontegensprekelijk bewezen zijn binnen die termijn.

Elektrische keuringen zullen uitgevoerd worden door het erkend keuringsbureau ACA VZW of Certik/ACEG. Voor elektrische keuringen gelden de voorwaarden zoals ACA VZW (zie http://www.acavzw.be/nl/particulier/algemene-voorwaarden) of Certik   (https://www.certik.be/wp-content/uploads/2019/04/condition-generale-certik.pdf)  die bepaald heeft.

Betreft de opdrachtovereenkomst, met name het verzenden van dit formulier, waarvan ieder der partijen erkennen ;
1) Bij verzending van het formulier de algemene voorwaarden goed te hebben doorgenomen en hiermee akkoord te gaan. Er worden daaromtrent dan ook geen klachten aanvaard.
2) Bij een nutteloze verplaatsing zal een forfaitaire kost van 50€ (excl. BTW) aangerekend worden als de afspraak niet uiterlijk 24u voor de geplande datum via mail of telefoon wordt geannuleerd.
3) Indien het gebouw tijdens de geplande afspraak niet of onvoldoende toegankelijk is zal 50€ (excl. BTW) worden aangerekend als schadevergoeding. Tevens is de opdrachtgever ertoe gehouden een nieuwe afspraak te plannen binnen de 30 kalenderdagen. Indien de opdrachtgever wenst te verzaken aan een nieuwe afspraak zal bijkomend 50€ (excl. BTW) worden aangerekend als schadevergoeding.
4) Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150; €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150; €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.
Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som. 
5) Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel of de uitbating  bevoegd.
6) Alle kosten  in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief de honoraria van de advocaten (te bepalen en volgens de uitspraak), zijn ten laste van de opdrachtgever/klant.
7) Alle leveringstermijnen zijn benaderend en binden de energiedeskundige niet. Het overschrijden van de termijn kan geen aanleiding geven tot ontbinding van het contract, alsmin tot enige vorm van schadevergoeding. In geval van overmacht is de energiedeskundige gerechtigd de levering te verdagen of eenzijdig te annuleren zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan brand, staking,machinebreuk, file, ongeval, ziekte, enz.
8) De geleverde diensten blijven eigendom van de energiedeskundige, zolang de klant de hoofdsom niet volledig heeft betaald. Niets uit de geleverde documenten uit de geleverde diensten mag door middel van elektronische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de opsteller.

Alle klachten worden onder voorbehoud  aanvaard indien ze gegrond ons toekomen en geformuleerd per email of telefoon binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

Afdrukken